Для чого потрібен MDM

Керування мастер-даними (Master Data Management, MDM) — це на­бір про­це­сів і тех­но­ло­гій, спря­мо­ва­них на ство­рен­ня і під­трим­ку до­сто­вір­но­го, на­дій­но­го, ста­біль­но­го, точ­но­го се­ре­до­ви­ща да­них, “єди­ної вер­сії прав­ди” май­стер-да­них та їх вза­ємо­зв’яз­ків.

Керування мастер-даними (MDM) забезпечує єдине подання даних і спільне використання таких сутностей, як, наприклад, клієнти, пацієнти, постачальники, послуги, товари та адреси, що забезпечує використання достовірних даних у всіх бізнес-процесах.

Підвищення операційної ефективності

Ви­ко­рис­тан­ня мас­тер-да­ни­ми усі­ма під­роз­ді­ла­ми ор­га­ні­за­ції до­по­ма­гає оп­ти­мі­зу­ва­ти іс­ну­ю­чі біз­нес-про­це­си, змен­ши­ти опе­ра­цій­ні вит­ра­ти і при­ско­ри­ти пе­ре­хід до циф­ро­вих опе­ра­цій­них мо­де­лей.

Спрощення злиття і поглинання

Пра­вильна ар­хі­тек­ту­ра да­них і стра­те­гія з ке­ру­ван­ня да­ни­ми мають най­важ­ли­ві­ше зна­чен­ня для ус­піш­нос­ті про­це­сів злит­тя і пог­ли­нань, ос­кіль­ки під час ін­тег­ра­ції IT-сис­тем ор­га­ні­за­цій, що об'єд­ну­ють­ся, од­не з най­більш склад­них зав­дань - от­ри­ма­ти чис­ті і на­дій­ні дані.

Трансформація у цифрове підприємство

В основі циф­ро­вої транс­фор­ма­ції ор­га­ні­за­ції ле­жать да­ні. Да­ні, до яких мо­же от­ри­ма­ти на­дій­ний і швид­кий дос­туп ко­жен спів­ро­біт­ник під­при­ємст­ва. MDM доз­во­ляє при­вес­ти да­ні всіх сис­тем до єди­но­го виг­ля­ду і в єди­но­му міс­ці. Це за­без­пе­чує уз­год­же­ність да­них і ство­рює ефек­ти­вну ар­хі­тек­ту­ру су­час­но­го під­при­єм­ства.

Керування ре­гу­ля­тор­ни­ми ри­зи­ка­ми

Керування мас­тер­-­да­ни­ми має ви­рі­шаль­не зна­чен­ня для будь­-­якої ком­па­нії, яка по­вин­на до­три­му­ва­ти­ся за­ко­нів про кон­фі­ден­цій­ність, за­хист да­них та ін­ші нор­ма­тив­ні ак­ти. За ра­ху­нок ке­ру­ван­ня мас­тер­-­да­ни­ми зни­жу­ють­ся вит­ра­ти на за­без­пе­чен­ня від­по­від­нос­ті ви­мо­гам ре­гу­ля­то­рів і ви­віль­ня­ють­ся ре­сур­си для ви­рі­шен­ня ін­ших біз­нес-­зав­дань.

Для чого потрібен MDM

Уп­рав­лін­ня мас­тер-да­ни­ми (Master Data Management, MDM) —це на­бір про­це­сів і тех­но­ло­гій, спря­мо­ва­них на ство­рен­ня і під­трим­ку дос­то­вір­но­го, на­дій­но­го, точ­но­го се­ре­до­ви­ща да­них, “єди­ної вер­сії прав­ди” майс­тер-да­них та їх вза­ємо­зв’яз­ків.

Управління мастер-даними (MDM) забезпечує єдине подання даних і спільне використання таких сутностей, як, наприклад, клієнти, пацієнти, постачальники, послуги, товари та адреси, що забезпечує використання достовірних даних у всіх бізнес-процесах.

Підвищення операційної ефективності

Ви­ко­рис­тан­ня мас­тер-да­ни­ми усі­ма під­роз­ді­ла­ми ор­га­ні­за­ції до­по­ма­гає оп­ти­мі­зу­ва­ти іс­ну­ю­чі біз­нес-про­це­си, змен­ши­ти опе­ра­цій­ні вит­ра­ти і при­ско­ри­ти пе­ре­хід до циф­ро­вих опе­ра­цій­них мо­де­лей.

Спрощення злиття і поглинання

Пра­вильна ар­хі­тек­ту­ра да­них і стра­те­гія з ке­ру­ван­ня да­ни­ми мають най­важ­ли­ві­ше зна­чен­ня для ус­піш­нос­ті про­це­сів злит­тя і пог­ли­нань, ос­кіль­ки під час ін­тег­ра­ції IT-сис­тем ор­га­ні­за­цій, що об'єд­ну­ють­ся, од­не з най­більш склад­них зав­дань - от­ри­ма­ти чис­ті і на­дій­ні дані

Трансформація у цифрове підприємство

В основі циф­ро­вої транс­фор­ма­ції ор­га­ні­за­ції ле­жать да­ні. Да­ні, до яких мо­же от­ри­ма­ти на­дій­ний і швид­кий дос­туп ко­жен спів­ро­біт­ник під­при­ємст­ва. MDM доз­во­ляє при­вес­ти да­ні всіх сис­тем до єди­но­го виг­ля­ду і в єди­но­му міс­ці. Це за­без­пе­чує уз­год­же­ність да­них і ство­рює ефек­ти­вну ар­хі­тек­ту­ру су­час­но­го під­при­єм­ства.

Керування регуляторними ризиками

Керування мас­тер­-­да­ни­ми має ви­рі­шаль­не зна­чен­ня для будь­-­якої ком­па­нії, яка по­вин­на до­три­му­ва­ти­ся за­ко­нів про кон­фі­ден­цій­ність, за­хист да­них та ін­ші нор­ма­тив­ні ак­ти. За ра­ху­нок ке­ру­ван­ня мас­тер­-­да­ни­ми зни­жу­ють­ся вит­ра­ти на за­без­пе­чен­ня від­по­від­нос­ті ви­мо­гам ре­гу­ля­то­рів і ви­віль­ня­ють­ся ре­сур­си для ви­рі­шен­ня ін­ших біз­нес-­зав­дань.