З чого почати користування Kano MDM

Ор­га­ні­за­ції ви­би­ра­ють MDM-рі­шен­ня на­дов­го, то­му на­ма­га­ють­ся ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти пе­ре­ві­ре­ні рі­шен­ня, які під­три­му­ють не тіль­ки пев­ні до­ме­ни да­них, але і здат­ні пра­цю­ва­ти з будь-­якою кіль­кіс­тю до­ме­нів, ви­рі­шу­ва­ти зав­дан­ня ін­тег­ра­ції та ана­лі­ти­ки. Са­ме та­ким рі­шен­ням є Kano MDM. 

Спе­ці­аль­но роз­роб­ле­на, уні­каль­на мо­дель впро­вад­жен­ня Kano MDM мі­ні­мі­зує про­ект­ні ри­зи­ки і га­ран­тує ус­піх за­мов­ни­ків. Ос­нов­на ре­ко­мен­да­ція по­ля­гає в стар­ті з пі­лот­но­го про­ек­ту, в рам­ках яко­го ав­то­ма­ти­зу­єть­ся про­цес­ ке­ру­ван­ня да­ни­ми і де­мон­стру­єть­ся прик­лад ін­тег­ра­ції з ок­ре­ми­ми зов­ніш­ні­ми сис­те­ма­ми. Са­ме пі­лот­ний про­ект є міц­ним фун­да­мен­том для по­даль­шо­го пов­но­мас­штаб­но­го впро­вад­жен­ня.

Під час впро­вад­жен­ня Kano MDM, мож­ли­во от­ри­ма­ти нав­чан­ня фа­хів­ців за­мов­ни­ка.Це доз­во­ляє клі­єн­там ви­рі­ши­ти, або на­віть за­по­біг­ти, знач­ну час­ти­ну пи­тань ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми да­ни­ми і ін­тег­ра­ції до­дат­ків влас­ни­ми си­ла­ми. Ми та­кож на­да­є­мо клі­єн­там пос­лу­ги під­трим­ки, яка вклю­чає тех­ніч­ну кон­суль­та­цію і онов­лен­ня Kano MDM.

Також Kano MDM праг­не під­три­му­ва­ти ідеї клі­єн­тів по роз­вит­ку продукту.

З чого почати користування Kano MDM

Ор­га­ні­за­ції ви­би­ра­ють MDM-рі­шен­ня на­дов­го, то­му на­ма­га­ють­ся ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти пе­ре­ві­ре­ні рі­шен­ня, які під­три­му­ють не тіль­ки пев­ні до­ме­ни да­них, але і здат­ні пра­цю­ва­ти з будь-­якою кіль­кіс­тю до­ме­нів, ви­рі­шу­ва­ти зав­дан­ня ін­тег­ра­ції та ана­лі­ти­ки. Са­ме та­ким рі­шен­ням є Kano MDM. 

Спе­ці­аль­но роз­роб­ле­на, уні­каль­на мо­дель впро­вад­жен­ня Kano MDM мі­ні­мі­зує про­ект­ні ри­зи­ки і га­ран­тує ус­піх за­мов­ни­ків. Ос­нов­на ре­ко­мен­да­ція по­ля­гає в стар­ті з пі­лот­но­го про­ек­ту, в рам­ках яко­го ав­то­ма­ти­зу­єть­ся про­цес­ ке­ру­ван­ня да­ни­ми і де­мон­стру­єть­ся прик­лад ін­тег­ра­ції з ок­ре­ми­ми зов­ніш­ні­ми сис­те­ма­ми. Са­ме пі­лот­ний про­ект є міц­ним фун­да­мен­том для по­даль­шо­го пов­но­мас­штаб­но­го впро­вад­жен­ня.

Під час впро­вад­жен­ня Kano MDM, мож­ли­во от­ри­ма­ти нав­чан­ня фа­хів­ців за­мов­ни­ка.Це доз­во­ляє клі­єн­там ви­рі­ши­ти, або на­віть за­по­біг­ти, знач­ну час­ти­ну пи­тань ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми да­ни­ми і ін­тег­ра­ції до­дат­ків влас­ни­ми си­ла­ми. Ми та­кож на­да­є­мо клі­єн­там пос­лу­ги під­трим­ки, яка вклю­чає тех­ніч­ну кон­суль­та­цію і онов­лен­ня Kano MDM.

Також Kano MDM праг­не під­три­му­ва­ти ідеї клі­єн­тів по роз­вит­ку продукту.

Етапи впровадження і підтримки

1. Обстеження

На основі бізнес-вимог і ці­лей за­мов­ни­ка, у по­єд­нан­ні з іс­ну­ю­чою ар­хі­тек­ту­рою під­при­ємс­тва, роз­роб­ля­єть­ся ар­хі­тек­ту­ра MDM. Ми на­да­є­мо ан­ке­ту, яка мо­же ста­ти від­прав­ною точ­кою цьо­го ета­пу. За­зви­чай ми ре­алі­зу­є­мо не­ве­ли­кий пі­лот­ний про­ект до під­пи­сан­ня кон­т­рак­ту з клі­єн­том.

2. Підготовка

Команда Kano MDM до­по­ма­гає ва­шій ор­га­ні­за­ції зіб­ра­ти кра­щу про­ект­ну ко­ман­ду, роз­ро­би­ти план впро­вад­жен­ня, ве­ри­фі­ку­ва­ти біз­нес-про­це­си, зіб­ра­ти всю ін­фор­ма­цію про API. На цьо­му ета­пі та­кож на­лаш­то­ву­єть­ся і кон­фі­гу­ру­єть­ся інф­рас­трук­ту­ра DEV/TEST/PROD для ав­то­ма­тич­но­го пос­та­чан­ня рі­шен­ня.

3. Конфігурація

На цьому етапі від­бу­ва­єть­ся по­бу­до­ва за­да­ної мо­де­лі да­них. Ка­та­ло­ги да­них та ін­тер­фейс­ні фор­ми ро­бо­ти з да­ни­ми на­лаш­то­ву­ють­ся за до­по­мо­гою гнуч­ко­го веб-­ін­тер­фей­су Kano MDM. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­єть­ся впро­вад­жен­ню пра­вил якос­ті да­них, про­це­сів ке­ру­ван­ня да­ни­ми, прав дос­ту­пу. На цьо­му ета­пі та­кож від­бу­ва­єть­ся міг­ра­ція і очи­щен­ня да­них. Ви­хід­ні да­ні за­ван­та­жу­ють­ся з іс­ну­ю­чих дже­рел да­них і очи­щу­ють­ся.

4. Інтеграція

Kano MDM володіє вбу­до­ва­ни­ми уні­вер­саль­ни­ми API, зас­но­ва­ни­ми на Web/REST-сер­ві­сах, для ін­тег­ра­ції з зов­ніш­німи до­дат­ка­ми. При ви­ко­рис­тан­ні цих API, не пот­ріб­ні до­дат­ко­ві роз­роб­ки. За до­по­мо­гою цих API клі­єнт мо­же швид­ко на­ла­го­ди­ти об­мін да­ни­ми з Kano MDM. У дея­ких ін­ших ви­пад­ках не­об­хід­но роз­роб­ля­ти адап­те­ри для під­клю­чен­ня до зов­ніш­ніх сис­тем.

5. Тест і запуск

Конфігурація Kano MDM про­хо­дить фун­кці­о­наль­не та ін­тег­ра­цій­не тес­ту­ван­ня. Ко­ман­да Kano MDM бе­ре участь у при­йом­них вип­ро­бу­ван­нях. На­при­кін­ці цьо­го ета­пу від­бу­ва­єть­ся пе­ре­ми­кан­ня на бо­йо­вий кон­тур, і сис­те­ма по­чи­нає пра­цю­ва­ти в про­мис­ло­во­му ре­жи­мі.

6. Підтримка

Після впро­вад­жен­ня ко­ман­да Kano MDM так са­мо за­без­пе­чує від­да­ле­ну тех­ніч­ну під­трим­ку по еле­ктрон­ній пош­ті, сис­те­мі від­сте­жен­ня по­ми­лок (task tra­c­ker), або по те­ле­фо­ну всім ав­то­ри­зо­ва­ним фа­хів­цям пар­тне­ра або за­мов­ни­ка.

Етапи впровадження та підтримки

1. Обстеження

На основі бізнес-вимог і ці­лей за­мов­ни­ка, у по­єд­нан­ні з іс­ну­ю­чою ар­хі­тек­ту­рою під­при­ємс­тва, роз­роб­ля­єть­ся ар­хі­тек­ту­ра MDM. Ми на­да­є­мо ан­ке­ту, яка мо­же ста­ти від­прав­ною точ­кою цьо­го ета­пу. За­зви­чай ми ре­алі­зу­є­мо не­ве­ли­кий пі­лот­ний про­ект до під­пи­сан­ня кон­т­рак­ту з клі­єн­том.

2. Підготовка

Команда Kano MDM до­по­ма­гає ва­шій ор­га­ні­за­ції зіб­ра­ти кра­щу про­ект­ну ко­ман­ду, роз­ро­би­ти план впро­вад­жен­ня, ве­ри­фі­ку­ва­ти біз­нес-про­це­си, зіб­ра­ти всю ін­фор­ма­цію про API. На цьо­му ета­пі та­кож на­лаш­то­ву­єть­ся і кон­фі­гу­ру­єть­ся інф­рас­трук­ту­ра DEV/TEST/PROD для ав­то­ма­тич­но­го пос­та­чан­ня рі­шен­ня.

3. Конфігурація

На цьому етапі від­бу­ва­єть­ся по­бу­до­ва за­да­ної мо­де­лі да­них. Ка­та­ло­ги да­них та ін­тер­фейс­ні фор­ми ро­бо­ти з да­ни­ми на­лаш­то­ву­ють­ся за до­по­мо­гою гнуч­ко­го веб-­ін­тер­фей­су Kano MDM. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­єть­ся впро­вад­жен­ню пра­вил якос­ті да­них, про­це­сів ке­ру­ван­ня да­ни­ми, прав дос­ту­пу. На цьо­му ета­пі та­кож від­бу­ва­єть­ся міг­ра­ція і очи­щен­ня да­них. Ви­хід­ні да­ні за­ван­та­жу­ють­ся з іс­ну­ю­чих дже­рел да­них і очи­щу­ють­ся

4. Інтеграція

Kano MDM володіє вбу­до­ва­ни­ми уні­вер­саль­ни­ми API, зас­но­ва­ни­ми на Web/REST-сер­ві­сах, для ін­тег­ра­ції з зов­ніш­німи до­дат­ка­ми. При ви­ко­рис­тан­ні цих API, не пот­ріб­ні до­дат­ко­ві роз­роб­ки. За до­по­мо­гою цих API клі­єнт мо­же швид­ко на­ла­го­ди­ти об­мін да­ни­ми з Kano MDM. У дея­ких ін­ших ви­пад­ках не­об­хід­но роз­роб­ля­ти адап­те­ри для під­клю­чен­ня до зов­ніш­ніх сис­тем.

5. Тест і запуск

Конфігурація Kano MDM про­хо­дить фун­кці­о­наль­не та ін­тег­ра­цій­не тес­ту­ван­ня. Ко­ман­да Kano MDM бе­ре участь у при­йом­них вип­ро­бу­ван­нях. На­при­кін­ці цьо­го ета­пу від­бу­ва­єть­ся пе­ре­ми­кан­ня на бо­йо­вий кон­тур, і сис­те­ма по­чи­нає пра­цю­ва­ти в про­мис­ло­во­му ре­жи­мі.

6. Підтримка

Після впро­вад­жен­ня ко­ман­да Kano MDM так са­мо за­без­пе­чує від­да­ле­ну тех­ніч­ну під­трим­ку по еле­ктрон­ній пош­ті, сис­те­мі від­сте­жен­ня по­ми­лок (task tra­c­ker), або по те­ле­фо­ну всім ав­то­ри­зо­ва­ним фа­хів­цям пар­тне­ра або за­мов­ни­ка.