Чому Kano MDM

Інтеграція

Kano MDM може бути інтег­ро­ва­ний з будь-яки­ми прог­ра­ма­ми і дже­ре­ла­ми да­них все­ре­ди­ні і по­за ме­жа­ми ор­га­ні­за­ції.

Продуктивність

Kano MDM за­сно­ва­ний на плат­фор­мі Inter­Sy­s­tems IRIS Da­ta Plat­form і In­ter­Sys­tems IRIS Da­ta Plat­form for He­alth, які доз­во­ля­ють об­ро­бля­ти ве­ли­кі об­ся­ги да­них і за­без­пе­чу­ють ви­со­ку про­дук­тив­ність, на­дій­ність і масш­та­бо­ва­ність.

Безпека

Про­дукт доз­во­ляє пов­ніс­тю кас­то­мі­зу­ва­ти дос­туп до за­пи­сів і їх змін, вклю­ча­ю­чи без­пе­ку на рів­ні ряд­ків і стовп­ців. Kano MDM під­три­мує ке­ру­ван­ня вер­сі­я­ми да­них, що га­ран­тує від­сут­ність втрат або уш­код­жень даних.

Гнучкість

Kano MDM об’єд­нує під­трим­ку де­кіль­кох до­ме­нів майс­тер-­да­них і різ­них сти­лів впро­вад­жен­ня з на­лаш­то­ва­ни­ми і роз­ши­рю­ва­ни­ми біз­нес-­про­це­са­ми і ком­по­нен­та­ми ін­тег­ра­ції.

Стилі впровадження

Kano MDM під­три­мує всі ос­нов­ні кла­сич­ні сти­лі ре­а­лі­за­ції. Та­кож мож­ли­ві гіб­рид­ні сти­лі для за­до­во­лен­ня спе­ци­фіч­них біз­нес-пот­реб.

Рентабельність

Єдиний про­дукт для ке­ру­ван­ня майс­тер-­да­ни­ми Kano MDM знач­но зни­жує вит­ра­ти на впро­вад­жен­ня та об­слу­го­ву­ван­ня.

Функції Kano MDM

Домени

 • Підтримка мно­жин­них до­ме­нів (спів­ро­біт­ни­ки, пос­та­чаль­ни­ки, па­ці­є­нти, пос­лу­ги…)
 • Ке­ру­ван­ня вза­є­ми­на­ми між до­ме­на­ми
 • Під­трим­ка ієрар­хіч­них ка­та­ло­гів да­них
 • Підтримка ос­нов­них сти­лів впро­вад­жен­ня (цент­ра­лі­зо­ва­ний, спі­віс­ну­ю­чий, ре­єс­тро­вий, кон­со­лі­да­ції)

Kano MDM доз­во­ляє на­лаш­то­ву­ва­ти і пра­цю­ва­ти з не­об­ме­же­ним чис­лом різ­них до­ме­нів, з будь-­якою кіль­кіс­тю сут­нос­тей у кож­но­му з них. Крім то­го, мож­ли­во на­лаш­ту­ва­ти вза­є­мо­зв’я­зок між час­ти­на­ми різ­них до­ме­нів. За­леж­но від сти­лю впро­вад­жен­ня, Kano MDM мо­же вис­ту­па­ти як ос­нов­ною сис­те­мою (mas­ter), так і от­ри­му­ва­ти змі­ни да­них з ін­ших сис­тем, від­по­ві­даль­них за ве­ден­ня пев­них да­них, і по­ши­рю­ва­ти змі­ни далі.

Інтеграція

 • Готові API для інтеграції
 • Модель «Видавець – передплатник» (publish-subscribe)
 • Керування API
 • Власні скрипти інтеграції з використанням бібліотеки адаптерів, що розширюється

«Го­то­ві до ви­ко­ри­стан­ня» API за­без­пе­чу­ють дво­нап­рав­ле­ний об­мін да­ни­ми з будь-­яки­ми зов­ніш­ні­ми до­дат­ка­ми і дже­ре­ла­ми да­них че­рез Web- і REST-сер­ві­си, xDBC або будь-­який ін­ший ін­тег­ра­цій­ний ада­п­тер. Kano MDM під­три­мує різ­ні ти­пи про­то­ко­лів пуб­лі­ка­ції-під­пис­ки: під­пис­ка на ка­та­лог, на за­пи­си, за умо­вою. Вбу­до­ва­ний шлюз API доз­во­ляє гну­ч­ко ке­ру­ва­ти API, спро­щу­ю­чи ке­ру­ван­ня спо­жи­ван­ням сер­ві­сів та ін­ші зав­дан­ня, пов’я­за­ні з API.

Веб-інтерфейс

 • Налаштування доменів
 • Автоматично створені представлення даних
 • Можливість вводу даних
 • Підтримка багатомовних даних

Веб-інтер­фейс Kano MDM доз­во­ляє ад­мі­ні­с­тра­то­рам да­них ство­рю­ва­ти мо­де­лі да­них будь-­якої склад­нос­ті. Ві­з­уаль­ні пред­став­лен­ня да­них за умо­вчан­ням ство­рю­ють­ся ав­то­ма­тич­но, але мо­жуть бу­ти змі­не­ні від­по­від­но до пот­реб біз­не­су без прог­ра­му­ван­ня. Крім то­го, від­ра­зу піс­ля ство­рен­ня до­ме­ну ко­рис­ту­ва­чам стає дос­туп­на функ­ці­о­наль­ність вве­ден­ня да­них. Kano MDM під­три­мує не тіль­ки ба­га­то­мов­ний ін­тер­фейс ко­рис­ту­ва­ча, але й ба­га­то­мов­ні дані.

Керування даними

 • Бізнес-процеси, що настроюються, і бізнес-правила для автоматизації процесів керування даними
 • Зручний інтерфейс користувача для керування даними
 • Правило “Одна заявка – одно зміна”

Усі змі­ни да­них про­хо­дять че­рез про­це­си уз­год­жен­ня, що нас­трою­ють­ся. Ко­жен з про­це­сів скла­да­єть­ся з низ­ки па­ра­лель­них або пос­лі­дов­них ета­пів. Для всіх змін зас­то­со­ву­єть­ся пра­ви­ло «од­на зая­в­ка – од­на змі­на», це оз­на­чає, що кож­на змі­на конт­ро­лю­єть­ся ок­ре­мим про­це­сом уз­год­жен­ня. Kano MDM під­три­мує безл­іч ко­рис­них функ­цій : по­ві­дом­лен­ня про зав­дан­ня, ав­то­ма­тич­ні дії, конт­роль тер­мі­нів уз­год­жен­ня, тощо.

Якість даних

 • Очищення даних
 • Валідація даних
 • Дідупликація даних

Для авто­ма­тич­но­го ви­яв­лен­ня дуб­лі­ка­тів в іс­ну­ю­чих і но­вих да­них, Kano MDM ви­ко­ри­с­то­вує ме­ха­нізми ма­шин­ного нав­чан­ня (ML). Kano MDM та­кож на­дає API для пе­ре­вір­ки да­них в зов­ніш­ніх сис­те­мах на на­яв­ність дублікатів.

Безпека

 • Керування користувачами
 • LDAP (AD, OpenLDAP) і аутентифікація по OAuth
 • Рольовий контроль доступу до каталогів, окремих записів і атрибутів

Безпечний до­с­туп до да­них за­без­пе­чу­єть­ся шля­хом під­трим­ки кон­тро­лю дос­ту­пу Ro­le Ba­sed Ac­cess Con­trol (RBAC). Kano MDM на­дає змо­гу точ­но на­лаш­ту­ва­ти дос­туп ко­рис­ту­ва­чів до до­ме­нів, ка­та­ло­гів, ок­ре­мих за­пи­сів та ат­рибутів.

Аудит

 • Журнал змін даних і метаданих
 • Підтримка історичних даних (версионність даних)
 • Моніторинг інтеграційних процесів

У Kano MDM ре­а­лі­зо­ва­но де­таль­ний аудит: всі дії з да­ни­ми і ме­та­да­ни­ми збе­рі­га­ють­ся в жур­на­лі змін MDM. Крім то­го, Kano MDM за­без­пе­чує ке­ру­ван­ня вер­сі­я­ми да­них, щоб га­ран­ту­ва­ти, що біз­нес-да­ні не бу­дуть втра­че­ні або пош­код­же­ні. Мо­ні­то­ринг ін­тег­ра­ції доз­во­ляє стю­ар­дам да­них ба­чи­ти по­тік да­них з ви­хід­них сис­тем в Kano MDM і в ці­льові системи.

Аналітика

 • Вбудована OLAP- технологія
 • Налаштовувані аналітичні панелі
 • Аналітика з використанням машинного навчання (Machine Learning)

Вбудований фун­к­ці­о­нал OLAP доз­во­ляє ство­рю­ва­ти ана­лі­тич­ні па­не­лі, на ос­но­ві да­них до­ме­на Kano MDM. Kano MDM на­дає на­бір стан­дарт­них ана­лі­тич­них па­не­лей : най­більш ви­ко­рис­то­ву­ва­ні да­ні, якість да­них і так далі. При не­об­хід­нос­ті мож­на ство­рю­ва­ти і по­ши­рю­ва­ти дру­карські звіти.

Вибір середовища

Kano MDM ін­тег­ру­єть­ся з іс­ну­ю­чи­ми ІТ-­ін­фра­струк­ту­ра­ми і під­три­мує ши­ро­кий спектр клі­єнт­ських се­ре­до­вищ і до­дат­ків, що доз­во­ляє ви­ко­ну­ва­ти опе­ра­ції в об­ра­но­му се­ре­до­ви­щі.

Різ­но­ма­ніт­ність ва­рі­ан­тів роз­гор­тан­ня вклю­чає за­галь­но­дос­туп­ні хмар­ні плат­фор­ми (Ama­zon Web Ser­vi­ce, Goog­le Cloud, Mic­ro­soft Azu­re і Ten­cent Clo­ud), ло­каль­ні, гіб­рид­ні, ви­ді­ле­ні або вір­ту­аль­ні сер­ве­ри. Все це з єди­ним API і без вне­сен­ня будь-яких змін у до­дат­ки за­мов­ни­ка.

Хмара

Локальний сервер

Виділенний сервер

Віртуальний сервер

Docker

Стилі впровадження Kano MDM

 

Реєстровий

Консолідація

Співіснуючий

Централізований

Реєстровий стиль
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Зберігання тільки індексу даних
 • Відстеження перехресних посилань
 • Право лише на читання
 • Використання федеративних запитів
 • Не масштабований
Консолідація
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Де-дуплікація, збагачення та консолідація даних
 • Створення золотого запису в MDM
 • Поширення даних системам-одержувачам
 • Більш висока продуктивність
Співіснуючий стиль
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Де-дуплікація, збагачення та консолідація даних
 • Замкнутий цикл обробки вихідних даних
 • Легко масштабований
Централізований стиль
 • Мастер-даних – Kano MDM
 • MDM-це єдиний постачальник основних даних
 • Валідація та робочі процеси керування
 • Найвищий рівень якості даних

Чому Kano MDM

Інтеграція

Kano MDM може бути інтег­ро­ва­ний з будь-яки­ми прог­ра­ма­ми і дже­ре­ла­ми да­них все­ре­ди­ні і по­за ме­жа­ми ор­га­ні­за­ції.

Продуктивність

Kano MDM за­сно­ва­ний на плат­фор­мі Inter­Sy­s­tems IRIS Da­ta Plat­form і In­ter­Sys­tems IRIS Da­ta Plat­form for He­alth, які доз­во­ля­ють об­ро­бля­ти ве­ли­кі об­ся­ги да­них і за­без­пе­чу­ють ви­со­ку про­дук­тив­ність, на­дій­ність і масш­та­бо­ва­ність.

Безпека

Про­дукт доз­во­ляє пов­ніс­тю кас­то­мі­зу­ва­ти дос­туп до за­пи­сів і їх змін, вклю­ча­ю­чи без­пе­ку на рів­ні ряд­ків і стовп­ців. Kano MDM під­три­мує ке­ру­ван­ня вер­сі­я­ми да­них, що га­ран­тує від­сут­ність втрат або уш­код­жень даних.

Гнучкість

Kano MDM об'єд­нує під­трим­ку де­кіль­кох до­ме­нів майс­тер-­да­них і різ­них сти­лів впро­вад­жен­ня з на­лаш­то­ва­ни­ми і роз­ши­рю­ва­ни­ми біз­нес-­про­це­са­ми і ком­по­нен­та­ми ін­тег­ра­ції.

Стилі впровадження

Kano MDM під­три­мує всі ос­нов­ні кла­сич­ні сти­лі ре­а­лі­за­ції. Та­кож мож­ли­ві гіб­рид­ні сти­лі для за­до­во­лен­ня спе­ци­фіч­них біз­нес-пот­реб.

Рентабельність

Єдиний про­дукт для ке­ру­ван­ня майс­тер-­да­ни­ми Kano MDM знач­но зни­жує вит­ра­ти на впро­вад­жен­ня та об­слу­го­ву­ван­ня.

Функції Kano MDM

Домени
 • Підтримка мно­жин­них до­ме­нів (спів­ро­біт­ни­ки, пос­та­чаль­ни­ки, па­ці­є­нти, пос­лу­ги…)
 • Ке­ру­ван­ня вза­є­ми­на­ми між до­ме­на­ми
 • Під­трим­ка ієрар­хіч­них ка­та­ло­гів да­них
 • Підтримка ос­нов­них сти­лів впро­вад­жен­ня (цент­ра­лі­зо­ва­ний, спі­віс­ну­ю­чий, ре­єс­тро­вий, кон­со­лі­да­ції)

Kano MDM доз­во­ляє на­лаш­то­ву­ва­ти і пра­цю­ва­ти з не­об­ме­же­ним чис­лом різ­них до­ме­нів, з будь-­якою кіль­кіс­тю сут­нос­тей у кож­но­му з них. Крім то­го, мож­ли­во на­лаш­ту­ва­ти вза­є­мо­зв’я­зок між час­ти­на­ми різ­них до­ме­нів. За­леж­но від сти­лю впро­вад­жен­ня, Kano MDM мо­же вис­ту­па­ти як ос­нов­ною сис­те­мою (mas­ter), так і от­ри­му­ва­ти змі­ни да­них з ін­ших сис­тем, від­по­ві­даль­них за ве­ден­ня пев­них да­них, і по­ши­рю­ва­ти змі­ни далі.

Інтеграція
 • Готові API для інтеграції
 • Модель «Видавець – передплатник» (publish-subscribe)
 • Керування API
 • Власні скрипти інтеграції з використанням бібліотеки адаптерів, що розширюється

«Го­то­ві до ви­ко­ри­стан­ня» API за­без­пе­чу­ють дво­нап­рав­ле­ний об­мін да­ни­ми з будь-­яки­ми зов­ніш­ні­ми до­дат­ка­ми і дже­ре­ла­ми да­них че­рез Web- і REST-сер­ві­си, xDBC або будь-­який ін­ший ін­тег­ра­цій­ний ада­п­тер. Kano MDM під­три­мує різ­ні ти­пи про­то­ко­лів пуб­лі­ка­ції-під­пис­ки: під­пис­ка на ка­та­лог, на за­пи­си, за умо­вою. Вбу­до­ва­ний шлюз API доз­во­ляє гну­ч­ко ке­ру­ва­ти API, спро­щу­ю­чи ке­ру­ван­ня спо­жи­ван­ням сер­ві­сів та ін­ші зав­дан­ня, пов’я­за­ні з API.

Веб-інтерфейс
 • Налаштування доменів
 • Автоматично створені представлення даних
 • Можливість вводу даних
 • Підтримка багатомовних даних

Веб-інтер­фейс Kano MDM доз­во­ляє ад­мі­ні­с­тра­то­рам да­них ство­рю­ва­ти мо­де­лі да­них будь-­якої склад­нос­ті. Ві­з­уаль­ні пред­став­лен­ня да­них за умо­вчан­ням ство­рю­ють­ся ав­то­ма­тич­но, але мо­жуть бу­ти змі­не­ні від­по­від­но до пот­реб біз­не­су без прог­ра­му­ван­ня. Крім то­го, від­ра­зу піс­ля ство­рен­ня до­ме­ну ко­рис­ту­ва­чам стає дос­туп­на функ­ці­о­наль­ність вве­ден­ня да­них. Kano MDM під­три­мує не тіль­ки ба­га­то­мов­ний ін­тер­фейс ко­рис­ту­ва­ча, але й ба­га­то­мов­ні дані.

Керування даними
 • Бізнес-процеси, що настроюються, і бізнес-правила для автоматизації процесів керування даними
 • Зручний інтерфейс користувача для керування даними
 • Правило “Одна заявка – одно зміна”

Усі змі­ни да­них про­хо­дять че­рез про­це­си уз­год­жен­ня, що нас­трою­ють­ся. Ко­жен з про­це­сів скла­да­єть­ся з низ­ки па­ра­лель­них або пос­лі­дов­них ета­пів. Для всіх змін зас­то­со­ву­єть­ся пра­ви­ло «од­на зая­в­ка – од­на змі­на», це оз­на­чає, що кож­на змі­на конт­ро­лю­єть­ся ок­ре­мим про­це­сом уз­год­жен­ня. Kano MDM під­три­мує безл­іч ко­рис­них функ­цій : по­ві­дом­лен­ня про зав­дан­ня, ав­то­ма­тич­ні дії, конт­роль тер­мі­нів уз­год­жен­ня, тощо.

Якість даних
 • Очищення даних
 • Валідація даних
 • Дідупликація даних

Для авто­ма­тич­но­го ви­яв­лен­ня дуб­лі­ка­тів в іс­ну­ю­чих і но­вих да­них, Kano MDM ви­ко­ри­с­то­вує ме­ха­нізми ма­шин­ного нав­чан­ня (ML). Kano MDM та­кож на­дає API для пе­ре­вір­ки да­них в зов­ніш­ніх сис­те­мах на на­яв­ність дублікатів.

Аудит
 • Журнал змін даних і метаданих
 • Підтримка історичних даних (версионність даних)
 • Моніторинг інтеграційних процесів

У Kano MDM ре­а­лі­зо­ва­но де­таль­ний аудит: всі дії з да­ни­ми і ме­та­да­ни­ми збе­рі­га­ють­ся в жур­на­лі змін MDM. Крім то­го, Kano MDM за­без­пе­чує ке­ру­ван­ня вер­сі­я­ми да­них, щоб га­ран­ту­ва­ти, що біз­нес-да­ні не бу­дуть втра­че­ні або пош­код­же­ні. Мо­ні­то­ринг ін­тег­ра­ції доз­во­ляє стю­ар­дам да­них ба­чи­ти по­тік да­них з ви­хід­них сис­тем в Kano MDM і в ці­льові системи.

Безпека
 • Керування користувачами
 • LDAP (AD, OpenLDAP) і аутентифікація по OAuth
 • Рольовий контроль доступу до каталогів, окремих записів і атрибутів

Безпечний до­с­туп до да­них за­без­пе­чу­єть­ся шля­хом під­трим­ки кон­тро­лю дос­ту­пу Ro­le Ba­sed Ac­cess Con­trol (RBAC). Kano MDM на­дає змо­гу точ­но на­лаш­ту­ва­ти дос­туп ко­рис­ту­ва­чів до до­ме­нів, ка­та­ло­гів, ок­ре­мих за­пи­сів та ат­рибутів.

Аналітика
 • Вбудована OLAP- технологія
 • Налаштовувані аналітичні панелі
 • Аналітика з використанням машинного навчання (Machine Learning)

Вбудований фун­к­ці­о­нал OLAP доз­во­ляє ство­рю­ва­ти ана­лі­тич­ні па­не­лі, на ос­но­ві да­них до­ме­на Kano MDM. Kano MDM на­дає на­бір стан­дарт­них ана­лі­тич­них па­не­лей : най­більш ви­ко­рис­то­ву­ва­ні да­ні, якість да­них і так далі. При не­об­хід­нос­ті мож­на ство­рю­ва­ти і по­ши­рю­ва­ти дру­карські звіти.

Вибір середовища

Kano MDM ін­тег­ру­єть­ся з іс­ну­ю­чи­ми ІТ-­ін­фра­струк­ту­ра­ми і під­три­мує ши­ро­кий спектр клі­єнт­ських се­ре­до­вищ і до­дат­ків, що доз­во­ляє ви­ко­ну­ва­ти опе­ра­ції в об­ра­но­му се­ре­до­ви­щі.

Різ­но­ма­ніт­ність ва­рі­ан­тів роз­гор­тан­ня вклю­чає за­галь­но­дос­туп­ні хмар­ні плат­фор­ми (Ama­zon Web Ser­vi­ce, Goog­le Cloud, Mic­ro­soft Azu­re і Ten­cent Clo­ud), ло­каль­ні, гіб­рид­ні, ви­ді­ле­ні або вір­ту­аль­ні сер­ве­ри. Все це з єди­ним API і без вне­сен­ня будь-яких змін у до­дат­ки за­мов­ни­ка.

Стилі впровадження
Kano MDM

Реєстровий
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Зберігання тільки індексу даних
 • Відстеження перехресних посилань
 • Право лише на читання
 • Використання федеративних запитів
 • Не масштабований
Консолідація
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Де-дуплікація, збагачення та консолідація даних
 • Створення золотого запису в MDM
 • Поширення даних системам-одержувачам
 • Більш висока продуктивність
Співіснуючий
 • Зовнішні системи – мастер-даних
 • Де-дуплікація, збагачення та консолідація даних
 • Замкнутий цикл обробки вихідних даних
 • Легко масштабований
Централізований
 • Мастер-даних – Kano MDM
 • MDM-це єдиний постачальник основних даних
 • Валідація та робочі процеси керування
 • Найвищий рівень якості даних