Наша історія

За останні 19 років наша команда реалізувала кілька проектів національного масштабу. За цей час, ми зрозуміли, що часто в різних підрозділах організації одні й ті ж дані визначалися і використовувалися по-різному. Від організаційної структури і використовуваних технологій, багато компаній відчували складнощі з керування даними.

При реалізації проектів у державному секторі в різних країнах ми зіткнулися з величезною проблемою представлення даних центральним органам влади для прийняття важливих
управлінських рішень. Для вирішення проблем з даними ми розробляли і впроваджували окремі модулі MDM: десь це була якість даних, десь маппінг даних і, звичайно ж, узгодження робочих процесів та інтеграція.
.

Цей досвід і надихнув нас на створення і розвиток нашого рішення з керування мастер-даними (Master Data Management) для реалізації проектів будь-якої складності, в будь-якій галузі.

Наша історія

За останні 19 ро­ків на­ша ко­ман­да ре­а­лі­зу­ва­ла кіль­ка про­ек­тів на­ці­о­наль­но­го масш­та­бу. За цей час, ми зро­зу­мі­ли, що час­то в різ­них під­роз­ді­лах ор­га­ні­за­ції од­ні й ті ж да­ні ви­зна­ча­ли­ся і ви­ко­рис­то­ву­ва­ли­ся по-­різ­но­му. Від ор­га­ні­за­цій­ної струк­ту­ри і ви­ко­рис­то­ву­ва­них тех­но­ло­гій, ба­га­то ком­па­ній від­чу­ва­ли склад­но­щі з ке­ру­ван­ня да­ни­ми.

При ре­а­лі­за­ції про­ек­тів у дер­жав­но­му сек­то­рі в різ­них краї­нах ми зіт­кну­ли­ся з ве­ли­чез­ною проб­ле­мою пред­ста­влен­ня да­них цент­раль­ним ор­га­нам вла­ди для прий­нят­тя важ­ли­вих уп­рав­лін­ських рі­шень. Для ви­рі­шен­ня про­блем з да­ни­ми ми роз­ро­бля­ли і впро­вад­жу­ва­ли ок­ре­мі мо­ду­лі MDM: десь це бу­ла якість да­них, десь мап­пінг да­них і, зви­чай­но ж, уз­год­жен­ня ро­бо­чих про­це­сів та ін­тег­ра­ція..

Цей дос­від і на­дих­нув нас на ство­рен­ня і роз­ви­ток на­шо­го рі­шен­ня з ке­ру­ван­ня мас­тер-­да­ни­ми (Mas­ter Da­ta Ma­na­ge­ment) для ре­а­лі­за­ції про­ек­тів будь-­якої склад­нос­ті, в будь-якій галузі.

Місія

Використовуючи постійно зростаючий всесвіт хаотичних даних, допомогти кожній організації досягти головної мети – надати своїм клієнтам максимальну цінність.

Місія

Використовуючи пос­тій­но зрос­та­ю­чий все­світ ха­о­тич­них да­них, до­по­мог­ти кож­ній ор­га­ні­за­ції до­сяг­ти го­лов­ної ме­ти – на­да­ти своїм клі­єн­там мак­си­маль­ну цінність.

Наші цінності

Ми визнаємо свої по­мил­ки, ос­кіль­ки їх ви­прав­лен­ня оз­на­чає, що сьо­год­ні ми ста­ли кра­ще, ніж бу­ли вчо­ра. Зреш­тою, по­мил­ка – це по­дія, яка по­ки не ста­ла пе­ре­ва­гою.

Якщо у вас є яб­лу­ко і у ме­не є яб­лу­ко і ми об­мі­ня­є­мо­ся ни­ми, то у нас за­ли­шить­ся по яб­лу­ку. Але як­що у вас є ідея і у ме­не є ідея, і ми об­мі­ня­є­мо­ся ни­ми, — у нас бу­де по дві ідеї.

Командна робота — це здат­ність пра­цю­ва­ти ра­зом в за­галь­но­му нап­рям­ку. Це дви­гун, що доз­во­ляє зви­чай­ним лю­дям до­ся­га­ти над­зви­чай­них ре­зуль­та­тів.

Головне — відповісти на пи­тан­ня «що» і «ко­ли». Це доз­во­ляє сфо­ку­су­ва­ти зу­сил­ля на жит­тє­во важ­ли­вих ці­лях і до­сяг­ти їх по­ки во­ни ма­ють зна­чен­ня.

Ми цінуємо пря­мо­ту. Во­на доз­во­ляє нам шви­д­ко зро­зу­мі­ти про­бле­му і є ос­но­вою до­ві­ри. Це рів­ною мі­рою сто­су­єть­ся на­ших клі­єн­тів і спів­ро­біт­ни­ків.

Робота повинна при­но­си­ти за­до­во­лен­ня. Ми ці­ну­ємо про­цес, так са­мо як і кін­це­вий ре­зуль­тат. От­же, як­що ви не ба­чи­ли лю­дей, які от­ри­му­ють за­до­во­лен­ня від ро­бо­ти, вам ва­рто поз­на­йо­ми­ти­ся з нами.

Наші цінності

Ми визнаємо свої по­мил­ки, ос­кіль­ки їх ви­прав­лен­ня оз­на­чає, що сьо­год­ні ми ста­ли кра­ще, ніж бу­ли вчо­ра. Зреш­тою, по­мил­ка – це по­дія, яка по­ки не ста­ла пе­ре­ва­гою.

Якщо у вас є яб­лу­ко і у ме­не є яб­лу­ко і ми об­мі­ня­є­мо­ся ни­ми, то у нас за­ли­шить­ся по яб­лу­ку. Але як­що у вас є ідея і у ме­не є ідея, і ми об­мі­ня­є­мо­ся ни­ми, — у нас бу­де по дві ідеї.

Командна робота — це здат­ність пра­цю­ва­ти ра­зом в за­галь­но­му нап­рям­ку. Це дви­гун, що доз­во­ляє зви­чай­ним лю­дям до­ся­га­ти над­зви­чай­них ре­зуль­та­тів.

Головне — відповісти на пи­тан­ня «що» і «ко­ли». Це доз­во­ляє сфо­ку­су­ва­ти зу­сил­ля на жит­тє­во важ­ли­вих ці­лях і до­сяг­ти їх по­ки во­ни ма­ють зна­чен­ня.

Ми цінуємо пря­мо­ту. Во­на доз­во­ляє нам шви­д­ко зро­зу­мі­ти про­бле­му і є ос­но­вою до­ві­ри. Це рів­ною мі­рою сто­су­єть­ся на­ших клі­єн­тів і спів­ро­біт­ни­ків.

Робота повинна при­но­си­ти за­до­во­лен­ня. Ми ці­ну­ємо про­цес, так са­мо як і кін­це­вий ре­зуль­тат. От­же, як­що ви не ба­чи­ли лю­дей, які от­ри­му­ють за­до­во­лен­ня від ро­бо­ти, вам вар­то поз­на­йо­ми­ти­ся з нами.